අවන්හළට නාවෙ මන්ද

අවන්හලට නාවෙ මන්ද
යුද පිටියට ආවෙ මන්ද

 

මගෙ අවියට නුඹ නැසුණා
සිත තුළ යුධ ගිනි තිබුණා

 

අවන්හලට නාවෙ මන්ද
යුද පිටියට ආවෙ මන්ද

 

නුඹ නොමලොත් මා මියෙනව
මට මධුවිත අහිමි වෙනව

 

අවන්හලට නාවෙ මන්ද
යුද පිටියට ආවෙ මන්ද

 

මධුපැන් පවසන් මේ යුධ
නිමවන දවසක් ඒවිද

 

අවන්හලට නාවෙ මන්ද
යුද පිටියට ආවෙ මන්ද

 

කෙදිනද සව්දිය පුරනට
දෙපිරිස එන්නේ මෙතැනට

 

 

“මත තත රත” කාව්‍ය සංග‍්‍රහය

Author: kadawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *