අවසන් සුසුම

සියපත් පිපී කුඩමස්සන් රඟන පෙම
වියැකුණු අරුම වියලා සියොළඟම සැම
කලෙකින් නොදුටු ඝන මේ කුළු නොමැති ඉම
අහසින් යදිමි සිඳෙමින් මිය ඇදෙමි මම

 

සුළඟත් ඇවැසි දේ කරමින් වියලාවී
ගිනියම් හිරුද මගෙ හදවත රිදවාවී
කලකම් එදා අද විඳිනට සිදුවේවී
අවසන් සුසුම හෙමිහිට දැන් ගිලිහේවී

 

නොදනිමි උපදීද ආයෙත් මා භවයේ
එහෙමම වෙතොත් ඒ ලක්මව්ගෙම ඇකයේ
එදිනත් මෙදා මෙන් දුදනන් වෙද හෙළයේ
එහෙනම් මරාදාපන් ඉපදුණු දිනයේ

Author: kadawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *