නිකම් ඇහුණු බණ පදයක්

නිකම් ඇහුණු බණ පදයක්
නිකම් අහපු බණ පදයක්
නිකම් වගේ යලිත් වරක්
සිතා බලපු දා
හද කළඹන යක් බෙරයක්
ඇඬුවා වාගේ

 

ඔහේ දැකපු පැරණි බිමක්
ඔහේ වැඳපු වෙහෙර ඉමක්
ඔහේ වගේ යලිත් වරක්
ගිහින් වැඳපු දා
කුණාටුවට පෙර කණිසම
ලෙසින් නිහඬ සේ

 

ඉබේ වගේ සිතුණු දෙයක්
ඉබේ වගේ මතක දෙයක්
ඉබේ වගේ යලිත් වරක්
මෙනෙහි කරපු දා
පැරණි වළා ගැටී අලූත
වැස්සා බොහොසේ

 

වෙසක් මහේ අලූත් මගක්
එමග ගියද පරන මගක්
හැරිල ගිහින් පෙර කවදත්
සිතට දැනෙද්දී
මෙදා ලැබෙයි නුහුරු වෙරක්
පෙරටම යන සේ

 

ධම්මික හෙට්ටිආරච්චි

Author: kadawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *