බවුන් වඩනට නොයන්

බවුන් වඩනට නොයන් වනයට
සබඳ මා හා එන්න මෙතැනට
බලන් නිදහස අවට පුරනා
ඉදින් බඳුනක් ගන්න අසළට

 

මහා නා හිමි මුනිවරුන් හට
පවා රුපුසෙන් සිටී සකිසඳ
එහෙත් මධුවිත පුරන අයෙකුට
නොමැත සතුරන් අවන්හළ තුළ

 

දවස දිගුවෙයි පැයෙන් පැය යළි
ඉදින් අඳුරට බියද නැතිවිය
තවත් අඳුරට එන්න ඉඩදී
ගයාපන් දුක රැයේ අඳුරට

 

හෙමින් එළිවන දිනයෙ උදයේ
අලුත් මිනිසෙක් බිහිවෙතේ
ඉදින් සකිසඳ ගැටලු අතහැර
හෙටත් සවසට එනු හොඳේ

 

 

“මත තත රත” කාව්‍ය සංග‍්‍රහය

Author: kadawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *