අප‍්‍රසන්න ගණුදෙනුව

පහන් කණුවට අත තබා
වීදියේ
දිව්ර දිව්රා
එදා
විඩාබර මා කැඳවා
ගෙන ගියා

 

හෝරාව
නිම නොවිණ
පොරොන්දුව
විසුණු විය
ගෙළ දෙපස ළමැද මත
රිදුම් දුනි
බොහොමා

 

 

වීදිසරන්නියගේ ගීතය පද්‍ය සංග‍්‍රහයෙනි.

Author: kadawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *