තනිකඩ පාදඩයා

මගේ කවුරුත් එහෙ හිටියෙ නැහැ
අරෙහෙත් නෑනෙ හිටියෙ

 

කොයි තරමි දුර ඇවිද්දද
කොයි තරම් කාලයක් ගෙවුණද
නැහැනෙ කිසි නිනව්වක්

 

මගේ කවුරුත් මෙහෙත් නෑලූ
ආපහු යන්නලූ
පාර වැරදුණු හැටි
හැබෑවටම ආයෙත්

 

“හුදකලාව” පැදි වෙලුමෙනි.

Author: kadawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *