බේබද්දාගේ අන්තිම ඉල්ලීම

මධුපැන් ඔඩමක ඇති ගුණ
බෙහෙතින් වඩියක නොතිබෙයි
වෙදැදුරු වට්ටෝරු ඉරා
සකි සඳ මධුපැන් ගෙනෙන්න

 

නොමියෙන සකිසඳ මධුවිත
කෙතරම් සවිබල තිබුණද
දෙවිඳුන් අවසර නොමදෙයි
වසනට නුඹ ළග සැමදින

 

සැනසෙමි මරණයෙ අභියස
දෙතොළට ලදහොත් මධුපැන්
අවසන් සුසුමට පළමුව
දෙතොලට දෙබිඳක් ඉසින්න

 

 

“මත තත රත” පද්‍යාවලියෙනි

Author: kadawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *