මිටියාවතට රැගෙන නොයන්

සුළඟ
අද වස්දඬුරාවය
රැගෙන නොයන්
පහළ මිටියාවත දෙසට

 

ඇවැසි නැහැ කිසිවෙකුට
ඇසෙන්නට වයන්නට
මගේ තනිකමේ ගීතය

 

ඇසුනෝතින්
මහත් විපතක් වේවි මහට

 

පැමිනේවි
විමසාවි
ඔතරම්ම තනිකමක්
වේදනාවක් ඇයිදැයි

 

එපා අද රැගෙන යන්නට
මගේ වස්දඬුු රාවය
පහල මිටියාවත දෙසට

 

“හුදකලාව” පැදි වෙලුමෙනි.

Author: kadawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *