සළෙලකුට ගයන උපහැරණය

නොගැඹුරුය ගංගාව
සුන්දරය වක්කලම
වෙර දරා ඔය තරම්
හබල් ගානුයෙ කුමට
තරණයට පහසුයි
සෙමින් පලයන්
නුඹේ වෙර අපරාදෙ
ගගට නොරිදන්

 

 

වීදිසරන්නියගේ ගීතය පද්‍ය සංග‍්‍රහයෙනි.

Author: kadawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *