ලාබ සිහිනය

සුර බඹුන් මැද
සුර සැප සොයන්නෝ
ඒ අනගි සිහින දකිති
සොයා යති
ලෞකිකව උපයමින් හෝ
සදෙව් ලෝ ගැන සිතා
පින් පුරමින්

 

මා දකින ලාබ සිහිනය
මේ මහපොළව මත
තවම සිහිනයක්
පමණක්ම වී ඇත
කලියුගයේ…..

 

 

-මුරගා කියන ගී

Author: kadawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *