යුගගීතයක් තනිව ගැයූ කිශෝර් කුමාර්

ලතා සමග කිශෝර් කුමාර් ගයන්නට තිබූ හාෆ් ටිකට් සිනමා පටයේ ගීතයක පටිගත කිරීමට ලතා මංගේෂ්කාර් නොපැමිණි නිසා කිශෝර් කුමාර් එම

Read more

චප්පා චප්පා ගීතයට පෙර බර්මිංහැම්වලදී ශංකර් මහාදේවන් සහ හරිහරන් දාපු සංගීත වැඩකිඩ

චප්පා චප්පා ගීතයට පෙර බර්මිංහැම්වලදී ශංකර් මහාදේවන් සහ හරිහරන් දාපු සංගීත වැඩකිඩ

Read more

“සාතීරේ භූල් න ජානා මේරා ප්‍යාර්” ගීතය පිරිමි කටහඬකින් ඇසීමේ වෙනස

ආශා භෝංස්ලේ ගැයූ රවින්ද‍්‍ර ජෛන් සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද “සාතීරේ භූල් න ජානා මේරා ප්‍යාර්” ගීතය පිරිමි කටහඬකින් ඇසීමේ වෙනස

Read more